Mengapa Umat Islam Penting Membayar Zakat Mal?

9 October 2021

Assalamualaikum Sahabat Maqmur,

Jika seorang muslim telah memenuhi syarat,maka diwajibkan baginya untuk membayar zakat. Bagi mereka yang menunaikannya, Allah telah siapkan manfaat yang luar biasa. Ada dua macam zakat yang wajib hukumnya untuk muslim yaitu zakat mal dan fitrah. Zakat fitrah biasa dilakukan saat bulan Ramadhan menuju hari raya idul fitri sedang membayar zakat mal punya aturan yang berbeda.

Pengertian Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat harta benda yang artinya zakat ini wajib dibayar atas harta benda yang dimiliki. Tapi tak sembarangan, harta benda yang dipunyai mesti mencapai batas wajib terlebih dahulu. Batas wajib ini dinamakan nisbah.

Di Indonesia ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa harta yang bisa dikenakan zakat mal dapat berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil tambang, peternakan, pendapatan dan jasa serta rikaz.

Syarat Menunaikan Zakat Mal

Meski hukumnya wajib, ada syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap muslim. Syarat-syarat tersebut adalah:

  • Seorang muslim.
  • Merdeka, bukan merupakan hamba sahaya sebab mereka adalah milik majikannya.
  • Hartanya telah mencapai haul atau masa satu tahun yang diperuntukkan bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan.
  • Harta yang dimiliki adalah hak milih seutuhnya, bukan harta pinjaman atau kredit atau hasil kejahatan.

Cara Menghitung Zakat Mal

Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal punya perhitungannya sendiri. Meski sama-sama untuk mensucikan harta, kamu harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menghitungnya. Perlu diketahui, nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas. Kadar zakatnya adalah 2,5% jadi cara menghitung zakat mal adalah persentase tersebut dikalikan dengan jumlah harta yang dimiliki dan sudah mencapai haul.

Mengapa Umat Islam Penting Membayar Zakat Mal?

Ada manfaat yang luar biasa untuk umat islam yang menunaikan zakat mal. Manfaat tersebut disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 103 yang memiliki arti:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu, dalam surat Ar-Rum ayat 39 juga disebutkan janji Allah melipatgandakan pahala dan rezeki dari harta yang telah dizakati. Surat tersebut berbunyi:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka yang sudah menzakatkan hartanya dengan zakat mal maka artinya dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sikap ini disukai oleh Allah bahkan dengan begitu akan ditambah lebih banyak. Hal tersebut seperti yang tertuang pada surat Ibrahim ayat 7 yang bermakna:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.

Nah, ternyata kewajiban membayar zakat tidak datang begitu saja dari Allah. Ada begitu banyak manfaat yang dapat diraih oleh yang melaksanakannya. Jika kamu ingin membayar zakat dengan mudah dan praktis, melalui fitur Zakat pada MAQMUR saja ya! Download aplikasi MAQMUR di Google Play sekarang juga.